Публічна оферта школи маркетингу

На укладання абонентського договору надання послуг з навчання на курсі
 
м. Київ «01» квітня 2022
 
1. Положення Оферти
1.1. Цей документ, постійно розміщений у Мережі Інтернет за мережевою адресою: https://sales-marketing.agency/uk/onlain-kurs-tarhetovanoi-reklamy, є пропозицією Індивідуального підприємця Михальчишиної Софії Леонідівни (далі за текстом – «Виконавець») укласти Договір абонентського надання послуг з навчання на курсі (далі за текстом – “Договір”, “Оферта”) з будь-якою зацікавленою фізичною особою, що відповідає п. 1.4. цієї Оферти (далі за текстом «Замовник»).
1.2. Цей документ є публічною офертою відповідно до Цивільного Кодексу України.
 1.3. Акцептом цього Оферти є оплата Замовником винагороди Виконавця (внесення першого абонентського платежу).
 1.4. Здійснюючи дії щодо акцепту публічної Оферти, Замовник підтверджує свою правомірність, повноваження, дієздатність, досягнення віку 18 років, а також законне право вступати у договірні відносини з Виконавцем.
1.5. Здійснюючи дії з акцепту цієї Оферти, Замовник дає згоду на обробку (збір, зберігання, передачу третім особам) наданих їм у процесі укладання та виконання Договору персональних даних відповідно до Політики обробки персональних даних від 01 квітня 2022 р., текст якої постійно розміщений у Інтернет за адресою https://sales-marketing.agency/uk/onlain-kurs-tarhetovanoi-reklamy 
1.6. Здійснюючи дії з акцепту цієї публічної Оферти, Замовник дає згоду на отримання рекламної розсилки від Виконавця на адресу електронної пошти, вказану ним під час реєстрації на Сайті Виконавця. Термін дії згоди з моменту акцепту цієї Оферти до моменту відкликання згоди, що надсилається на поштову адресу Виконавця, зазначену в Розділі 12 Договору.
1.7. Здійснюючи дії з акцепту цієї публічної Оферти, Замовник підтверджує, що: 1.7.1. ознайомився та погоджується з усіма умовами Договору та Додатками до нього;
 1.7.2. ознайомився та погоджується з усіма умовами та правилами прийому платежів платіжної системи https://www.https://www.liqpay.ua/ 
 1.7.3. ознайомився та погоджується з усіма правилами використовуваного Виконавцем для надання послуг з Договору онлайн-сервісів (Платформ) https://wordpress.org 


Договір надання послуг з навчання на курсі
 


2. Терміни
 
У Договорі, якщо з його тексту прямо не випливає інше, наступні терміни матимуть наведене нижче значення:
2.1. Навчальний курс, Курс – послуга з навчання, в процесі надання якої Виконавцем надається Замовнику сукупність Навчальних матеріалів, Вебінарів, об’єднаних єдиною тематикою та послуг з надання Зворотного зв’язку.
2.2. Навчальні матеріали — Відеоуроки, записи Вебінарів, Методичні матеріали, які Виконавець використовує в процесі надання послуг за Договором.
2.3. Відеоурок — тематичний урок, проведений Виконавцем та записаний на відео з метою вивчення Замовником дистанційно за допомогою Мережі Інтернет та мультимедійних систем.
 2.4. Методичні матеріали — сукупність шаблонів, чек-листів, форм документів, завдань у текстовій, графічній чи будь-якій іншій формі та інші матеріали, які створюються або використовуються Виконавцем під час надання послуг за Договором.
 2.5. Вебінар — тематичний виступ Виконавця, який проводиться у вебінарній кімнаті в режимі онлайн одночасно для кількох Замовників. Замовник може прослухати та (або) переглянути такий виступ як у форматі реального часу, так і за допомогою перегляду відеозапису вебінару, якщо Виконавцем виконується відеозапис.
 2.6. Сайт – офіційний сайт Виконавця, включаючи всі його піддомени, розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://sales-marketing.agency/uk/onlain-kurs-tarhetovanoi-reklamy 
2.7. Платформа – автоматизована система проведення навчання в інтерактивному режимі, використовувана Виконавцем для надання послуг за Договором, виключні права на які належать третій особі.

3. Предмет Договору
 
 3.1. Замовник отримує право вимагати від Виконавця надати йому можливість навчання на Курсі за плату (абонентська плата) у затребуваній кількості та обсягу відповідно до умов Договору, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику сплачені послуги.
3.2. Договір є абонентським. Замовник як абонент за Договором зобов’язаний сплатити Виконавцю винагороду відповідно до положень Договору незалежно від того, чи було потрібне їм відповідне виконання від Виконавця.
 3.3. За Договором Замовник має право вимагати від Виконавця наступне виконання: надання доступу до Навчальних матеріалів, а також надання послуг з організації та проведення Вебінарів та Уроків на теми, визначені Виконавцем.
3.4. Виконання відповідно до умов Договору надається Виконавцем:
3.4.1. у частині надання доступу до Навчальних матеріалів – на вимогу Замовника, що спрямовується шляхом авторизації на Платформі.
3.4.2. у частині організації та проведення Виконавцем Вебінарів та Уроків – шляхом надання Замовнику посилання для доступу до матеріалу до особистого кабінету Платформи або запису Вебінарів та Уроків, розміщеного на Платформі, у разі якщо воно проводилося.
3.5. Вартість та найменування послуг визначаються Виконавцем на власний розсуд в односторонньому порядку. Інформація про вартість, найменування та умови надання послуг відображається Виконавцем на Сайті.
 
 4. Порядок надання послуг
 
 4.1. Послуги можуть надаватися Виконавцем дистанційно за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет.
4.2. Послуги надаються Виконавцем із залученням третіх осіб. Порядок залучення третіх осіб та їх кандидатури визначаються Виконавцем на власний розсуд.
4.3. Послуги надаються одночасно декільком Замовникам, Замовник розуміє це та погоджується з цією умовою.
 4.4. Для отримання послуг Замовнику необхідно пройти реєстрацію на Платформі та створити особистий кабінет. Послуги надаються Виконавцем за допомогою Платформи та спеціалізованого ПЗ, посилання та ключі доступу до якого надсилаються на адресу електронної пошти Замовника, вказану при акцепті Оферти протягом 48 годин з моменту укладення Договору.
4.5. Термін надання послуг з навчання на Курсі складає 2, 3 місяців з моменту укладання Договору, залежно від придбаного тарифу.
4.6. Порядок надання послуги з навчання на Курсі у формі надання доступу до Навчальних матеріалів Курсу:
4.6.1. Послуга навчання на Курсі у формі надання доступу до Навчальних матеріалів полягає у наданні Замовнику доступу до Відеоуроків, Методичних матеріалів, розміщених на Платформі за плату.
 4.6.2. Навчальні матеріали розміщуються Виконавцем у розділі Платформи.
4.6.3. Доступ до Навчальних матеріалів може надаватись Замовнику як одномоментно, так і поетапно, про що вказується Виконавцем на Платформі. Порядок та зміст етапів визначається Виконавцем самостійно та може бути відображений у розкладі, розміщеному на Платформі.
4.7. Порядок надання послуги навчання на Курсі у формі Вебінарів та Уроків:
 4.7.1. Дата, час та місце проведення Вебінара визначаються Виконавцем на власний розсуд.
 4.7.2. Розклад проведення Вебінарів та Уроків визначається Виконавцем та розміщується на Платформі.
4.7.3. Виконавець не зобов’язаний додатково повідомляти Замовника про дату, час та місце проведення Вебінарів та Уроків.
4.7.4. Виконавець на свій розсуд може робити запис Вебінара і вправі на свій розсуд надавати до неї доступ Замовнику.
4.7.5. Послуга з проведення Вебінара вважається наданою Виконавцем у момент завершення Вебінара та прийнятої Замовником без заперечень за якістю та кількістю наданої послуги, за умови, що Замовник не висловив мотивованих заперечень під час проведення Вебінара.
4.7.6. На приймання наданих послуг із проведення Вебінара не впливає відсутність Замовника на Вебінарі, незалежно від причин такої відсутності.

4.7.7. Проведені Виконавцем Вебінари є частиною послуг, що надаються, і їх вартість не підлягає самостійній оцінці у разі дострокового розірвання Договору, за винятком випадків, коли Вебінар є окремою одиничною послугою.
4.8. Сторони дійшли згоди про поетапне приймання наданих Виконавцем послуг. Якщо інше не зазначено в Договорі, приймання наданих послуг проводиться Замовником щодня без підписання Акту приймання-передачі наданих послуг. У разі якщо протягом одного календарного дня Виконавець не отримає від Замовника мотивовану претензію, послуги, надані в день, що передує цьому дню, вважаються прийнятим Замовником без зауважень до їх якості та кількості.
 
5. Права та обов’язки Сторін
 
5.1. Замовник має право:
5.1.1. Отримувати вибрані та оплачені послуги відповідно до умов Договору.
5.1.2. Приймати рішення щодо необхідності вчинення тих чи інших дій, які рекомендуються Виконавцем у рамках надання послуг за Договором.
5.1.3. Реалізувати інші права, передбачені цим Договором та законодавством України. 5.1.4. Запросити повне повернення коштів протягом 7 календарних днів після офіційного старту курсу, зазначеного на сайті https://sales-marketing.agency/uk/onlain-kurs-tarhetovanoi-reklamy 
 5.2. Замовник немає права:
5.2.1. Обходити технічні обмеження, встановлені на Платформі чи Сайті.
5.2.2. Вивчати технологію, декомпілювати або дизасемблювати Сайт, Інтелектуальну власність, будь-які матеріали, доступ до яких отримує Замовник згідно з Договором. 5.2.3. Створювати копії Сайту, Інтелектуальної власності (у тому числі копіювати назви Навчальних курсів, зазначені на Сайті), будь-яких матеріалів, доступ до яких отримує Замовник у зв’язку з виконанням Договору, а також копіювати їхнє зовнішнє оформлення (дизайн).
 5.2.4. Змінювати Сайт, вчиняти дії, спрямовані на зміну функціонування та працездатності Сайту.
 5.2.5. Надавати третім особам доступ до Інтелектуальної власності Виконавця, особистого кабінету Платформ та будь-яких матеріалів, доступ до яких отримує Замовник у зв’язку з виконанням Договору за відсутності прямої письмової згоди на такий доступ з боку Виконавця.
5.2.6. Створювати похідні та аналогічні навчальні курси, поширювати, передавати третім особам або іншим чином використовувати частково або повністю матеріали та зміст Сайту, Навчальних матеріалів.
5.2.7. Продавати, поступатися правом вимоги до Виконавця.
5.2.8. Вимагати повернення коштів після закінчення 7 календарних днів після офіційного старту курсу, зазначеного на сайті https://sales-marketing.agency/uk/onlain-kurs-tarhetovanoi-reklamy 
 5.3. Замовник зобов’язаний:
 5.3.1. Вчасно та самостійно вивчати Навчальні матеріали, виконувати завдання, знайомиться з інформацією про Вебінари та Уроки, що проводяться, брати участь у організованих Виконавцем Вебінарах.
5.3.2. Дотримуватися розкладу навчання та дотримуватись рекомендацій Виконавця щодо навчання з урахуванням п. 5.1.2. Договору.
5.3.3. Відвідувати всі вебінари, що проводяться в рамках оплаченого навчального курсу особисто та своєчасно.
5.3.4. Вчасно надавати звіт про виконання Завдань у повному обсязі та за формою, встановленою Виконавцем.
 5.3.5. Спілкуватися з Виконавцем та іншими особами у процесі виконання Договору дотримуючись Правил спілкування, передбачених Додатком № 1 до Договору.
 5.3.6. Звернутися до Служби підтримки, надіславши електронний лист за адресою: [email protected], за наявності питань, пов’язаних з інформацією про послуги, що надаються за Договором. Відсутність звернень Замовника свідчить про те, що Замовник ознайомлений з необхідною та достатньою для нього інформацією про послуги, що надаються за Договором.
5.3.7. Для отримання послуг самостійно налаштувати програмне забезпечення, апаратну частину та Інтернет-канал свого персонального комп’ютера таким чином, щоб мати можливість безперешкодно користуватися всіма сервісами та іншими сервісами , що використовуються під час надання послуг.

5.3.8. Забезпечити безперебійну роботу Інтернет-каналу, обладнання та програмного забезпечення таким чином, щоб мати можливість безперешкодно користуватися всіма сервісами та іншими сервісами, що використовуються під час надання послуг.
 5.3.9. З моменту оплати послуги щодня перевіряти вказану під час реєстрації на Платформі електронну пошту, у тому числі папку “Спам” на предмет отримання повідомлень від Виконавця. У випадку, коли надіслане Виконавцем повідомлення потрапляє до папки “Спам”, воно вважається отриманим Замовником незалежно від того, чи прочитав його Замовник.
5.3.10. Здійснити всі дії, що залежать від нього, необхідні для проходження та успішного завершення навчання на Курсі.
5.3.11. Надати на вимогу Виконавця письмову згоду законного представника на укладення Договору відповідно до ст. 26 ЦК України протягом двох календарних днів з моменту отримання такої вимоги від Виконавця.
5.4. Замовник гарантує:
5.4.1. Надання Виконавцю повних та достовірних даних при заповненні реєстраційної форми на Сайті та Платформі. У разі, коли Замовником зазначені недостовірні або неповні дані, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за надання будь-якої інформації за помилково вказаними даними не Замовнику, а третім особам, навіть якщо у них міститься частина персональних даних Замовника.
 5.4.2. Програмне забезпечення та техніка, що використовується для навчання, відповідають наступним технічним вимогам:
5.4.2.1. персональний комп’ютер Процесор із частотою роботи від 1.5ГГц, Пам’ять ОЗУ об’ємом не менше 4 Гб, Жорсткий диск об’ємом не менше 128 Гб, Монітор від 10 дюймів з роздільною здатністю від 1440*900 пікселів, ОС Windows 7+ або Mac OS X від 10.7+, браузер Google Chrome останньої версії;
5.4.2.2. смартфон Android версії 5.0 та вище або ОС iOS версії 8 та вище, оперативна пам’ять від 1 Гб та вище, екран від 720×1280 та вище, Браузер Google Chrome останньої версії.
5.5. Виконавець має право:
 5.5.1. Не приступати до надання послуг або призупинити надання послуг та доступ до особистого кабінету на Платформі Замовника до усунення відповідного порушення за наявності будь-якої з таких підстав:
5.5.1.1. Термін оплати вартості послуг за цим Договором;
5.5.1.2. порушення Замовником строків та інших умов оплати послуг за Договором; 5.5.1.3. надання Замовником недостовірної інформації під час реєстрації на Платформі.
 5.5.2. У разі порушення Замовником п. 5.3.5. Договору, Виконавець має право видалити Замовника з Вебінара, з групового чату, з розділу Платформи, де розміщуються Навчальні матеріали.
 5.6. Виконавець зобов’язаний:
5.6.1. Надавати оплачені Замовником послуги належним чином та у повному обсязі відповідно до умов Договору.
5.7. Виконавець не гарантує відповідності змісту послуг, що надаються за Договором, очікуванням Замовника.
 
6. Відповідальність

6.1. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, пов’язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника, а також з будь-яких інших причин, що запобігають отриманню Замовником послуг, що виникли з вини Замовника.
 6.2. Всю відповідальність за незаконне використання інформації, доступ до якої отримує Замовник згідно з Договором, несе Замовник.
6.3. Замовник зобов’язується не надавати свої автентифікаційні дані для доступу до особистого кабінету Платформи третім особам для їх доступу до Навчальних матеріалів, а також не надавати іншими способами доступ до Навчальних матеріалів третім особам (у тому числі не оприлюднювати, не розповсюджувати Навчальні матеріали). При виявленні факту доступу третіх осіб до Навчальних матеріалів з вини Замовника на вимогу Виконавця, що направляється на адресу електронної пошти, зазначеної Замовником під час реєстрації на Платформі, Замовник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень. Розмір штрафу обумовлений ступенем можливої чи заподіяної шкоди правам та законним інтересам Виконавця, який багаторазово перевищує вартість послуг, оплачених Замовником за Договором.

Вимога Виконавця про виплату штрафу підлягає негайному задоволенню у добровільному досудовому порядку. У разі відмови або незадоволення вимоги про виплату штрафу Замовником, Виконавець має право негайно звернутися до суду для захисту порушеного права без дотримання досудового претензійного порядку врегулювання спору.
 6.4. Виконавець не несе відповідальності за дії банків, електронних платіжних систем, що забезпечують оплату та повернення коштів під час укладання, виконання та розірвання Договору.
6.5. Відповідальність Виконавця у будь-якому разі обмежена розміром винагороди Виконавця, отриманої за Договором.
 
7. Винагорода Виконавця
 
7.1. Розмір винагороди за Договором визначається Виконавцем в односторонньому порядку та вказується ним на Сайті у розмірі вартості одного місяця на надання послуг з навчання на Курсі.
 7.2. Винагорода оподатковується згідно Закону України про діяльність ФОП 3 групи
7.3. При оплаті послуг з навчання на Курсі винагорода Виконавця за Договором оплачується Замовником у розмірі 100% одноразової оплати вартості одного місяця надання послуги до початку навчання.
 7.4. Моментом оплати є момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 7.5. Виконавець має право встановлювати різні знижки на вартість послуг.
7.6. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на послуги, інформація про які розміщується на Сайті. Датою набуття чинності новими цінами та умовами оплати вважається дата їх розміщення на Сайті.
7.7. Замовник розуміє та погоджується з тим, що у випадку, якщо з моменту реєстрації Замовника на Сайті до моменту фактичної оплати Замовником обраної ним послуги вартість відповідної послуги була збільшена Виконавцем та інформація про це опублікована на Сайті, то Замовник зобов’язується сплатити за нову вартість послуги або відмовитися від укладання Договору.
 
8. Порядок урегулювання спорів
 
 8.1. Претензії Замовника щодо надання послуг приймаються Виконавцем до розгляду за допомогою електронної пошти. Усі претензії надсилаються Замовником з адреси електронної пошти, вказаної ним під час реєстрації на Сайті на адресу електронної пошти Виконавця: [email protected].
8.2. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язана дати відповідь на неї протягом десяти календарних днів з дня отримання.
8.3. Спрямовані Виконавцю претензії розглядаються у межах чинного законодавства України.
8.4. Досудовий претензійний порядок врегулювання спору є обов’язковим для Сторін. 8.5. У разі недосягнення угоди спір передається на розгляд до суду за місцем знаходження Виконавця.
 
9. Зміна, розірвання Договору
 
9.1. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які умови Договору в будь-який час, опубліковуючи всі зміни на Сайті. Якщо опубліковані зміни для Замовника неприйнятні, він протягом 7 днів з моменту опублікування змін повинен повідомити про це Виконавця письмово. Якщо повідомлення не надійшло, вважається, що Замовник продовжує брати участь у договірних відносинах на нових умовах.
9.2. Сторони мають право розірвати Договір за взаємною згодою будь-якої миті до моменту його фактичного виконання.
9.3. Керуючись ч. 4 ст. 421, ч. 1. ст. 782 ст. 783 ст. 717 діючого Кодексу України Сторони дійшли згоди та встановили такі умови та порядок дострокового розірвання Договору при односторонній відмові Замовником від його виконання: у разі, якщо Замовник бажає розірвати Договір, він зобов’язаний:
9.3.1. направити Виконавцю повідомлення про односторонню відмову у виконанні Договору з адреси електронної пошти, вказаної ним під час реєстрації на Сайті. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем Повідомлення Замовника про односторонню відмову від виконання Договору.
9.3.2. відшкодувати Виконавцю фактично понесені витрати, пов’язані з наданням послуг за Договором, зокрема:

9.3.2.1. витрати на використане Виконавцем у процесі навчання ПЗ та оплату послуг третіх осіб;
9.3.2.2. комісії банківських, кредитних організацій та відповідних платіжних систем за здійснення повернення коштів;
9.3.2.3. інші витрати, понесені Виконавцем у процесі надання послуг за Договором. Конкретна сума фактичних видатків визначається Виконавцем самостійно.
9.3.3. сплатити вартість наданих на момент розірвання Договору послуг.
9.4. Замовнику підлягають поверненню кошти, сплачені ним як винагорода Виконавцю за вирахуванням вартості наданих та прийнятих у відповідний календарний місяць відповідно до умов Договору.
9.5. У разі розірвання цього договору (припинення його дії до закінчення терміну, на який його укладено) розмір винагороди, що підлягає поверненню Замовнику, провадиться за формулою: СВ= СО-(Sо*k), де СВ – сума винагороди, що підлягає поверненню, СО– загальна сума винагороди, сплачена Замовником за цим договором за відповідний місяць, k – коефіцієнт виконання, рівний: 0,71 – після закінчення першого дня відповідного оплаченого місяця надання послуги ,0,01 – після закінчення кожного дня відповідного оплаченого місяця надання другого.
9.6. Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця у таких випадках:
9.6.1. порушення Замовником п. 5.2., 5.3., 6.3.Договору;
9.6.2. порушення строків оплати винагороди Виконавця.
9.7. Розірвання Договору з однієї з причин, зазначених у п. 9.6. Договору відбувається через повідомлення Замовника електронним повідомленням на адресу електронної пошти, вказаної ним під час реєстрації на Сайті. Кошти, сплачені Виконавцю, поверненню не підлягають і утримуються Виконавцем як штраф за неналежне виконання умов Договору. Договір вважається розірваним з моменту направлення Виконавцем відповідного повідомлення Замовнику.
9.8. Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку у разі образи Виконавця, розповсюдження Замовником недостовірної інформації, інформації, що порочить або завдає шкоди діловій репутації Виконавця та послуг, що надаються ним, будь-яким способом, включаючи розповсюдження зазначеної інформації (у тому числі, у вигляді оприлюднення листування з Виконавцем, його співробітниками або представниками) в Мережі Інтернет: у соціальних мережах, у месенджерах за допомогою будь-яких розсилок і т.д. У разі виявлення Виконавцем факту подібної поведінки Замовника, Договір розривається, про що Замовник повідомляється Виконавцем на адресу електронної пошти, повідомлену Замовником під час реєстрації на Платформі або під час оплати послуг. Кошти, сплачені Виконавцю, поверненню не підлягають. Договір вважається розірваним із дня направлення Виконавцем відповідного повідомлення Замовнику.
9.9. У момент дострокового розірвання Договору доступ до Навчальних матеріалів та будь-яких інших матеріалів, наданих Виконавцем Замовнику у процесі виконання Договору припиняється.
9.10. Якщо при розірванні Договору Виконавець зобов’язаний здійснити повернення коштів Замовнику, Замовник зобов’язаний надати банківські реквізити, з яких здійснювалася оплата послуг. Інакше, Виконавець має право не проводити перерахування коштів досі надання належних банківських реквізитів. На період ненадання належних банківських реквізитів неустойка у сумі повернення не нараховується.
 
10. Територія та термін дії Договору
 
10.1. Договір діє з дати його укладення, якою вважається дата акцепту Оферти Замовником, до дати виконання зобов’язань, ухвалених на себе за Договором Сторонами.
10.2. Договір діє на території всіх країн світу (окрім російської федерації) та в інтерактивній інформаційній мережі Інтернет.
 
11. Прикінцеві положення
 
 11.1. Виключні та особисті немайнові права на Сайт та будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на Сайті, а також усі матеріали, доступ до яких отримує Замовник під час укладання та виконання Договору, належать Виконавцю (або третім особам, які надали Виконавцю право їх використання) та охороняються чинним Законодавством України.

11.2. Будь-яка інформація, доступ до якої отримує Замовник у зв’язку з отриманням послуг за Договором, не може копіюватися, передаватися третім особам, тиражуватися, розповсюджуватися, пересилатися, публікуватися в електронній, паперовій або іншій формі без додаткових угод або офіційної письмової згоди Виконавця.
11.3. Виконавець має право поступатися правами, переводити борги за всіма зобов’язаннями, що виникли з Договору. Цим Замовник дає свою згоду на поступку прав та переведення боргу будь-яким третім особам. Про відступлення прав та/або переказ обов’язку Виконавець інформує Замовника за допомогою направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Замовника, вказаної ним при реєстрації на Сайті, або розміщення відповідного повідомлення в Особовому кабінеті Замовника на Платформі. Повідомлення Замовника вважається отриманим у момент його направлення Виконавцем за допомогою електронної пошти або розміщення в Особовому кабінеті Замовника на Платформі.
11.4. Електронний документообіг по адресам електронної пошти, зазначеної Виконавцем у Договорі, зазначеному Замовником під час реєстрації на Сайті та (або) Платформі, прирівнюється Сторонами до документообігу на паперових носіях, якщо в тексті Договору прямо не передбачено інше.
 11.5. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.6. Програми, що є невід’ємною частиною Договору: Додаток №1 Правила спілкування (форма).
 
12. Реквізити Виконавця:
 
ФОП Михальчишина Софія Леонідівна
ЄДРПОУ 3253101603
UA523218420000026004053043942 в Ф-Я КБ “ПРИВАТБАНК” КИЇВСЬКЕ РУ МФО 321842
  
Платник єдиного податку 3 групи з 01.07.2019р.
Адреса м. Київ Святошинський район бульвар Кольцова, буд. 14-Е, кв. 140